Katten Zaken
Voor een professionele en liefdevolle verzorging van uw kat 

Algemene voorwaarden (december 2019)


Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden en toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere oppasopdracht, (eventuele) aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, welke door J.M. de Visser h.o.d.n. Katten Zaken of de daarbij werkzame personen worden aanvaard. Voor het geval dat er bij de uitvoering van een opdracht derden worden ingeschakeld die (algemene) voorwaarden hanteren, worden de door die derden gebezigde voorwaarden geacht deel uit te maken van de overeenkomst van opdracht welke tussen Katten Zaken en de opdrachtgever is gesloten. Op de rechtsverhouding tussen Katten Zaken en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 – De overeenkomst

De oppasovereenkomst tussen Katten Zaken en de opdrachtgever komt uitsluitend tot stand door ondertekening van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 3 – Rechten en plichten van de opdrachtgever

De opdrachtgever dient voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht aan Katten Zaken die gegevens te verstrekken, welke van belang zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van het gastdier.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat er voldoende eten, verzorgingsmaterialen en eventuele medicatie voorhanden is voor de overeengekomen periode.
Indien er tijdens de oppasperiode extra inkopen voor het gastdier moeten worden gedaan door Katten Zaken, zullen de hieraan verbonden kosten en werkzaamheden worden doorberekend aan de opdrachtgever conform de op de website vermelde tarieven.
De opdrachtgever zorgt ervoor dat het gastdier vrij is van ongedierte, zoals vlooien en teken. Mochten er tijdens de verzorgingsperiode van het gastdier parasieten worden geconstateerd, dan zal Katten Zaken het gastdier op kosten van de opdrachtgever behandelen, conform de op de website vermelde tarieven.

 

Artikel 4 – Ziekte van het gastdier  

Katten Zaken heeft een zorgplicht om bij ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden daarvan) een dierenarts te consulteren en maatregelen te nemen die haar in de gegeven situatie juist voorkomen. De hieraan verbonden kosten en werkzaamheden worden aan de opdrachtgever doorberekend, conform de op de website vermelde tarieven.

Wanneer blijkt dat kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit door Katten Zaken gemeld bij de opdrachtgever. Wanneer het Katten Zaken niet lukt om met de opdrachtgever te overleggen, waardoor een vertraging optreedt in de behandeling van het gastdier, kan Katten Zaken deze vertraging niet worden toegerekend. 

Artikel 5 – Overlijden van een gastdier

Indien een gastdier tijdens de duur van de overeenkomst overlijdt, stelt Katten Zaken de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Katten Zaken kan op verzoek van de opdrachtgever zorgdragen voor begrafenis of crematie. De hieraan verbonden kosten en werkzaamheden worden aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 6 – Betalingstermijn

De betalingstermijn van de declaraties bedraagt veertien dagen. Mochten de werkzaamheden aanvangen binnen  deze termijn dan dient de betaling uiterlijk vier dagen vóór het begin van de werkzaamheden te worden verricht.

Artikel 7 – Opschorting werkzaamheden en beëindiging opdracht 

Bij niet tijdige betaling is Katten Zaken gerechtigd de werkzaamheden zonder voorafgaande sommatie op te schorten of de overeenkomst te beëindigen. Ook als andere feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven is Katten Zaken gerechtigd op ieder moment de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te ontbinden.
Ook de opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te beëindigen. Het vervroegd beëindigen van de overeenkomst geeft géén recht op restitutie van de vergoeding voor niet verrichte werkzaamheden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

Katten Zaken is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor door het  gastdier eventueel aan eigendommen van de opdrachtgever toegebrachte schade.
De opdrachtgever is verplicht Katten Zaken voor aansprakelijkheid wegens eventueel door het gastdier aan derden toegebrachte schade te vrijwaren.
Katten Zaken bedingt tegenover de opdrachtgever en overige belanghebbenden een beperking van de aansprakelijkheid voor eventueel veroorzaakte schade tot de hoogte van het bedrag dat in het voorkomend geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Katten Zaken wordt uitgekeerd. 

Artikel 9 - Klachten 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk binnen 1 maand na afronding van de werkzaamheden worden ingediend bij Katten Zaken. Dit dient schriftelijk dan wel elektronisch te gebeuren.